https://www.youtube.com/watch?v=bxEIqhGDUcY

Excerpt, performed in Sino-Japanese Butoh Festival 2014

Date: April 27th, 2014
Venue: BeijingDance / LDTX

Dance Group: White Fox Butoh
Choreography: KATSURA Kan
Dancers: KATSURA Kan, SHI Weili, ZHAO Zhiyong, LIU Chao, LIU Wei